Podmínky užití - JÍDLO NA KLIK

Zpět na seznam restaurací

Podmínky užití

fyzické osoby Alena Kvasničková, IČO: 09172548 se sídlem 28. října 89/10, 460 07, Liberec, osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „JÍDLO NA KLIK“) pro přístup a užití webových stránek www.jidlonaklik.cz (dále jen „Podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. JÍDLO NA KLIK provozuje a spravuje portál agregace rozvozů jídel na internetové stránce www.jidlonaklik.cz (dále jen „Portál JÍDLO NA KLIK“). JÍDLO NA KLIK pronajímá JÍDLO NA KLIK a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu JÍDLO NA KLIK uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál JÍDLO NA KLIK (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál JÍDLO NA KLIK, a dalším používání Portálu JÍDLO NA KLIK, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál JÍDLO NA KLIK stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. JÍDLO NA KLIK může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. JÍDLO NA KLIK informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu JÍDLO NA KLIK, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu JÍDLO NA KLIK. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

II. Použití Portálu JÍDLO NA KLIK

 1. Přístup a používání Portálu JÍDLO NA KLIK je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu JÍDLO NA KLIK (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. JÍDLO NA KLIK není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. JÍDLO NA KLIK nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. JÍDLO NA KLIK pronajímá Portál JÍDLO NA KLIK Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu JÍDLO NA KLIK. JÍDLO NA KLIK neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu JÍDLO NA KLIK ani za případné nekalé soutěžní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu JÍDLO NA KLIK nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu JÍDLO NA KLIK jsou ceny za nákup voucheru. JÍDLO NA KLIK neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu JÍDLO NA KLIK.
 4. JÍDLO NA KLIK nezaručuje nepřerušený přístup na Portál JÍDLO NA KLIK, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu JÍDLO NA KLIK. JÍDLO NA KLIK neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu JÍDLO NA KLIK, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu JÍDLO NA KLIK, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu JÍDLO NA KLIK, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu JÍDLO NA KLIK může dojít k opuštění Portálu JÍDLO NA KLIK a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. JÍDLO NA KLIK si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál JÍDLO NA KLIK.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu JÍDLO NA KLIK či systému, který realizuje přenos z Portálu JÍDLO NA KLIK třetím osobám.

III. Autorská práva

 1. JÍDLO NA KLIK je výlučným vlastníkem Portálu JÍDLO NA KLIK.
 2. Portál JÍDLO NA KLIK je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. JÍDLO NA KLIK vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu JÍDLO NA KLIK.
 3. Obsah Portálu JÍDLO NA KLIK nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání JÍDLO NA KLIK udělilo předem souhlas.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči JÍDLO NA KLIK prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti JÍDLO NA KLIK, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. se před zahájením užívání Portálu JÍDLO NA KLIK důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  4. bude používat portál JÍDLO NA KLIK, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má JÍDLO NA KLIK právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu JÍDLO NA KLIK dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva JÍDLO NA KLIK i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat Portál JÍDLO NA KLIK v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. komerčně užívat kterékoli části Portálu JÍDLO NA KLIK způsobem způsobilým poškodit JÍDLO NA KLIK a/nebo Zájemce,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu JÍDLO NA KLIK, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu JÍDLO NA KLIK,
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu JÍDLO NA KLIK. Portál JÍDLO NA KLIK je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo JÍDLO NA KLIK a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  1. nebude používat Portál JÍDLO NA KLIK, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu JÍDLO NA KLIK, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.
 4. Nebude-li možno spolehlivě ověřit, že Uživatel je starší 18-ti let, k předání využité služby a/nebo zboží Zájemce podléhající minimální věkové hranici 18-ti let, který je předmětem Zprostředkované smlouvy, nedojde a automaticky dojde Zájemcem k odstoupení od Zprostředkované smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a Zákazníkem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že pro účely splnění Zprostředkované smlouvy, bude Zájemcem či JÍDLO NA KLIK kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, který společnosti JÍDLO NA KLIK poskytl, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných na Portále JÍDLO NA KLIK. Uživatel je proto povinen do doby doručení služeb a/nebo zboží Zájemce očekávat kontaktování doručující osoby (kurýra).

V. Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce a platební podmínky

 1. Uživatel bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu vystavený Podnikem.
 2. Cena za využité služby a/nebo zboží Zájemce a případné další náklady (např. cenu doručení) hradí Uživatel jedním z následujících způsobů:
  1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu poskytovaného společností Global Payments s.r.o., při převzetí;
  2. bezhotovostně stravenkovou kartou prostřednictvím platebního terminálu poskytovaného společností Global Payments s.r.o., při převzetí;
  3. hotově při převzetí;
  4. stravenkami (maximálně však 5 ks na jednu objednávku);
  5. jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu JÍDLO NA KLIK.
 3. Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce jsou uvedeny vč. DPH.
 4. Platba bezhotovostně platební kartou: Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu kurýrem nebo jiné pověřené osoby. JÍDLO NA KLIK není povinen služby a/nebo zboží zprostředkovat Uživateli před tím, než bude cena za využití služby a/nebo zboží Uživatelem uhrazena. Má-li Uživatel k úhradě ceny služby a/nebo zboží v úmyslu využít platební systém Global Payments s.r.o. (platební terminál) provozovaný společností Global Payments s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00, Praha 10, je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém Global Payments s.r.o. je provozován výhradně společnosti Global Payments s.r.o. JÍDLO NA KLIK a Podnik proto nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.
 5. Platbou hotově při převzetí služeb - Zvolí-li Uživatel způsob placení hotově při převzetí služby a/nebo zboží při převzetí, je cena splatná při předání služby a/nebo zboží z objednávky. Cena služby a/nebo zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky doručující osobě (kurýrovi) při převzetí dodané služby a/nebo zboží.
 6. Při platbě stravenkami popř. stravenkovou kartou se Uživatel zavazuje, že skrz Portál JÍDLO NA KLIK objedná pouze služby a/nebo zboží neobsahující alkoholické nápoje.
 7. Uživatel rovněž bere výslovně na vědomí, že pokud pro dokončení objednávky učiněné skrz Portál JÍDLO NA KLIK zvolí metodu platby listinnými stravenkami, může dojít k situaci, že Zájemce vydavatele listinných stravenek Uživatele neakceptuje. Nastane-li tato skutečnost, je Uživatel povinen objednávku uhradit hotovostí.
 8. Udělí-li Zákazník doručující osobě spropitné za rozvoz služby a/nebo zboží Zájemce není takto udělené spropitné příjmem JÍDLO NA KLIK.
 9. Uživateli je rovněž umožněno hradit cenu objednávky poukazy, které JÍDLO NA KLIK Uživateli v rámci péče o zákazníky udělí.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu JÍDLO NA KLIK z mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat Podnik a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu daného Podniku. Obsluha Podniku poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Zákazníkům k dispozici i v okamžiku doručení, a to u příslušného kurýra.
 2. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Zprostředkované smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb a to i od jednotlivé položky zboží a/nebo služeb. V případě odstoupení od Zprostředkované smlouvy Zákazník může předat zboží a/nebo služby ihned osobě, která mu jej za JÍDLO NA KLIK předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky JÍDLO NA KLIK nebo prostřednictvím emailu reklamace@jidlonaklik.cz a zaslat zboží a/nebo služby na své náklady na adresu Zájemce (obecně na adresu jeho provozovny, případně v sídle či místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu Portále JÍDLO NA KLIK). Pro vyloučení veškerých pochybností JÍDLO NA KLIK v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Zprostředkované smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u zboží a/nebo služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a/nebo služeb. Výjimkou je ovoce a zelenina, která má na obalu uvedenou jinou zemi původu, než je uvedeno na Portále JÍDLO NA KLIK. Zákazník dále nemůže odstoupit od Zprostředkované smlouvy, týká-li se zboží a/nebo služby, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Zprostředkované smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal. V případě platného odstoupení od Zprostředkované smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží a/nebo služeb na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
 3. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu na Portále JÍDLO NA KLIK) a/nebo prostřednictvím prostřednictvím e-mailové adresy info@jidlonaklik.cz a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Zprostředkované smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem JÍDLO NA KLIK se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu JÍDLO NA KLIK realizován.
 6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2020.

V Liberci dne 01.08.2020